A A A A
A- A+ |A|
Unia Europejska - Europejski fundusz społeczny

Daj sobie szansę!

O projekcie

NR PROJEKTU: RPLU.11.01.00-06-0039/17
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 913 515,25 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 776 487,96 PLN

Cel projektu:

Podniesiony poziom aktywności społecznej wśród min.70% osób z grupy docelowej oraz zwiększona zdolność do podjęcia zatrudnienia wśród 70 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na obszarze województwa lubelskiego dzięki kompleksowemu wsparciu w postaci usług aktywnej integracji w projekcie w okresie 01.III.2018-28.II.2019.

Grupa docelowa:

Grupę docelową projektu stanowi 70 osób (42K i 28 M)-są to osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu województwa lubelskiego w tym w szczególności:

  • osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi)-będą stanowić 100% grupy docelowej -są to głównie osoby o stopniu lekkim i umiarkowanym
  • osoby pozostające bez zatrudnienia
  • osoby bezrobotne - wyłącznie osoby należące do III grupy osób sprofilowanych jako osoby oddalone od rynku pracy w rozumieniu art. 33 ust.z dn.20 IV 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym osoby długotrwale bezrobotne (min.30% grupy docelowej
  • osoby o niskich kwalifikacjach (min.40% grupy docelowej)
  • min.10% grupy docelowej – osoby objęte POPŻ.

Działania w projekcie:

W ramach projektu zostaną podjęte zadania:

  1. identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów UP;
  2. poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne;
  3. pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe;
  4. Szkolenia
  5. Staże zawodowe

Dokumentacja rekrutacyjna:

Dokumenty rekrutacyjne .zip

Zapytania ofertowe:

Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne - zapytanie ofertowe z dn. 5.03.2018 .zip
Wynajem sal - zapytanie ofertowe z dn. 5.03.2018 .zip
Pośrednictwo pracy - zapytanie ofertowe z dn. 5.03.2018 .zip

Do góry ⤴

Kontakt


BIURO PROJEKTOWE
ul. Jawornicka 8 Lok. 402
60-161 Poznań

Tel: 608-710-890
Tel: 608-710-780

SIEDZIBA
GD PARTNER Spółka z o.o. Sp. komandytowa
ul. Siłaczki 3/9 Lok. 228
02-495 Warszawa

NIP 6070079719
REGON 302075040

biuropoznan@doradztwoeuropejskie.com