A A A A
A- A+ |A|
Unia Europejska - Europejski fundusz społeczny

Daj sobie szansę!

O projekcie

NR PROJEKTU: RPWP.07.01.02-30-0063/17
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 981 650,55 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 834 402,96 PLN

Cel projektu:

Podniesiony poziom aktywności społecznej wśród minimum 70% osób z grupy docelowej oraz zwiększona zdolność do podjęcia zatrudnienia wśród 100 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w szczególności osób zagrożonych wielokrotnym wykluczeniem, osób objętych POPŻ, osób niepełnosprawnych, osób zakwalifikowanych do III profilu pomocy, zamieszkujących na obszarach wiejskich OSI powiatu chodzieskiego, złotowskiego, wągrowieckiego, czarnkowsko-trzcianeckiego dzięki kompleksowemu wsparciu w postaci usług aktywnej integracji w projekcie w okr.VIII.2018-XII.2019.

Grupa docelowa:

Grupę docelową projektu stanowi 100 osób (60K i 40M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym a także osób w ich otoczeniu.
Struktura grupy docelowej:

 • min.80% grupy docelowej stanowić będą osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ust.z 12.III.2004 r.o pomocy społecznej lub kwalifikują się do objęcia wsparciem pomocy społecznej
 • min.60% grupy docelowej to kobiety
 • min.60% grupy docelowej – osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy,
 • 20% grupy docelowej to osob doświadczające wielokrotnego wykluczenia
 • min.30% grupy docelowej to osoby niepełnosprawne,
 • min.10 % grupy docelowej (10os.) to osoby:
  1.o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (min.6 os.);
  2. z niepełnosprawnością sprzężoną/z niepełnosprawnością intelektualną (min.4 os.)
 • 100% grupy docelowej to osoby wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych (reg.OSI);
 • 100% grupy docelowej to osoby z obszarów o najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach rozwoju (OSI)

Działania w projekcie:

W ramach projektu zostaną podjęte zadania:

 1. identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów UP;
 2. poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne;
 3. pośrednictwo pracy;
 4. Szkolenia
 5. Staże zawodowe

Dokumentacja rekrutacyjna:

Dokumentacja rekrutacyjna .zip

Zapytania ofertowe:

Szkolenie - zapytanie ofertowe z dn. 13.11.2018 .zip

Do góry ⤴

Kontakt


GD Partner Spółka z o.o.
sp. komandytowa

ul. Małachowskiego 10A/c,
61-129 Poznań


NIP 607007919
REGON 302075040

biuro@gd-partner.com