A A A A
A- A+ |A|
Unia Europejska - Europejski fundusz społeczny

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu społecznego

Nowe kwalifikacje – szansą na rynku pracy

O projekcie

NR PROJEKTU: RPWP.06.02.00-30-0189/15
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01-11-2016r. do 31-12-2018r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 3 340 790,25 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 2 839 671,71 PLN
WNIOSKODAWCA: GD PARTNER spółka z ograniczona odpowiedzialnością
PARTNER: Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki

Cel projektu:

Celem projektu „Nowe kwalifikacje – szansą na rynku pracy” jest podniesienie od 01.11.2016 do 31.12.2018 roku poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia w grupie 200 osób biernych zawodowo, powyżej 29 roku życia i z niskimi kwalifikacjami, zamieszkałych na terenach wiejskich gmin Budzyń, Margonin, Szamocin, Chodzież, Czarnków, Krzyż Wielkopolski, Wieleń, Drawsko, Lubasz, Połajewo, Wągrowiec, Gołańcz, Damasławek, Mieścisko, Wapno, Złotów, Jastrowie, Okonek, Lipka, Tarnówka, Zakrzewo zlokalizowanych w województwie wielkopolskim. Ww. gminy należą do wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych w województwie wielkopolskim.

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do 200 osób powyżej 29 r.ż.(os. te na dzień przystąpienia do proj. będą miały ukończ. 30 r.ż) zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) w województwie wielkopolskim na terenie gmin: Budzyń, Margonin, Szamocin, Chodzież, Czarnków, Krzyż Wielkopolski, Wieleń, Drawsko, Lubasz, Połajewo, Wągrowiec, Gołańcz, Damasławek, Mieścisko, Wapno, Złotów, Jastrowie, Okonek, Lipka, Tarnówka, Zakrzewo.

Uczestnikami projektu jest 200 mieszkańców ww. gmin województwa wielkopolskiego, którzy na dzień przystąpienia do projektu są powyżej 29 r.ż.

W tej grupie:
-100% to osoby bierne zawodowo,
-100% to osoby o niskich kwalifikacjach do ISCED 3 włącznie,
-100% to osoby z terenów wiejskich,
-60% to kobiety.

W ramach projektu Uczestnicy zostaną objęci następującymi formami wsparcia:

  1. Doradztwo i poradnictwo zawodowe ( w tym utworzenie i aktualizacja IPD), pośrednictwo pracy, indywidualne poradnictwo psychologiczne.
  2. Warsztaty Aktywizacji Zawodowej
  3. Szkolenia zawodowe zgodne z IPD i z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy
  4. Staże zawodowe

PLANOWANE REZULTATY PROJEKTU:

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego działania 6.2 WRPO 2014-2020, tj. „Wzrostu zatrudnienia osób bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy” poprzez wyposażenie 200 biernych zawodowo mieszkańców województwa wielkopolskiego (o niskich kwalifikacjach i zamieszkujących na terenach wiejskich) w kompetencje zawodowe i praktyczne doświadczenie na rynku pracy (4 miesięczne staże). Dzięki realizacji projektu osoby te nabędą kompetencje zawodowe (w tym min.80% potwierdzone certyfikatem), na które istnieje zapotrzebowanie na rynku pracy województwa wielkopolskiego i które są przyszłościowe dla rozwoju województwa i tym samym staną się bardziej atrakcyjni dla pracodawców, co przełoży się na ich zatrudnienie. Projekt skierowany jest do 60% kobiet, co zwiększy szanse tej grupy na rynku pracy.

Zapytania ofertowe:

Zapytanie ofertowe - indywidualne pośrednictwo pracy z dn. 01-12-2016 .zip
Zapytanie ofertowe - wynajem sali z dn. 01-12-2016 .zip
Zapytanie ofertowe - szkolenie (pracownik obsługi biurowej) z dn. 11-06-2018 .zip

Do góry ⤴

Kontakt


BIURO PROJEKTOWE
ul. Jawornicka 8 Lok. 402
60-161 Poznań

Tel: 608-710-890
Tel: 608-710-780

SIEDZIBA
GD PARTNER Sp. z o.o.
ul. Siłaczki 3/9 Lok. 228
02-495 Warszawa

NIP 6070079659
REGON 302046362

biuropoznan@doradztwoeuropejskie.com