A A A A
A- A+ |A|
Unia Europejska - Europejski fundusz społeczny

Od bierności do aktywności

O projekcie

NR PROJEKTU: POWR.01.02.01-30-0146/15
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01-11-2016r. do 30-04-2018 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 621 549,84 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 3 658 607,80 PLN
WNIOSKODAWCA: GD PARTNER spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa
PARTNER: INFOS Tomasz Żurek

Cel projektu:

Zwiększone szanse efektywnego funkcjonowania na rynku pracy i zdolności do zatrudnienia u min. 80% osób z grupy docelowej (164 osób w tym 87 kobiet) spośród 204 osób młodych do 29 roku życia, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET, zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego dzięki udziałowi w niniejszym projekcie w okresie od 01.11.2016 roku do 30.04.2018 roku.

Grupa docelowa

Grupę docelową projektu stanowi 204 osób (108 kobiet i 96 mężczyzn) młodych, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu-tzw. młodzież NEET, w tym w szczególności osoby w wieku 15-24 lata, osoby niezarejestrowane w urzędach pracy i osoby z niepełnosprawnościami zamieszkałe na terenie województwa wielkopolskiego w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
Spośród 204 UP:

  • Liczba osób biernych zawodowo (niezarejestrowanych w urzędach pracy), nieuczestnicząca w kształceniu lub szkoleniu stanowić będzie 80% wszystkich uczestników projektu -164 osoby
  • Liczba osób bezrobotnych (zarejestrowanych w urzędach pracy) stanowić będzie 20% wszystkich uczestników projektu - 40 osób, w tym 40% to osoby długotrwale bezrobotne- 16 osób
  • 30% GD to osoby o niskich kwalifikacjach (61 os.)
  • min.10% GD osoby niepełnosprawne (21os.)
  • 53% GD stanowią kobiety (108os.)

W ramach projektu Uczestnicy zostaną objęci następującymi formami wsparcia:
  1. Identyfikacja potrzeb oraz diagnozowanie możliwości uczestników projektu w zakresie doskonalenia zawodowego
  2. Indywidualne pośrednictwo pracy i grupowe poradnictwo psychologiczno- zawodowe
  3. Szkolenia z zakresu opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi (asystent osoby niepełnosprawnej, biomasażysta osoby starszej i niepełnosprawnej, opiekunka domowa)
  4. Szkolenia uprawniające do wykonywania zawodu "Instalator OZE"
  5. Staże zawodowe

PLANOWANE REZULTATY PROJEKTU to m.in.:

Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu-164 uczestników projektu w tym 85 kobiet.

Dokument rekrutacyjne:

Pobierz wszystkie dokumenty rekrutacyjne .zip

Do góry ⤴

Kontakt


BIURO PROJEKTOWE
ul. Jawornicka 8 Lok. 402
60-161 Poznań

Tel: 608-710-890
Tel: 608-710-780

SIEDZIBA
GD PARTNER Spółka z o.o. Sp. komandytowa
ul. Siłaczki 3/9 Lok. 228
02-495 Warszawa

NIP 6070079719
REGON 302075040

biuropoznan@doradztwoeuropejskie.com