A A A A
A- A+ |A|
Unia Europejska - Europejski fundusz społeczny

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2010

STOP Wykluczeniu! - START Zatrudnieniu!

O projekcie

NR PROJEKTU: RPMA.09.01.00-14-a793/18
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 991 215,50 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 792 972,40 PLN

Cel projektu:

Podniesiony poziom aktywności społecznej wśród min. 28 osób spośród 80 osób z grupy docelowej i zatrudnieniowej wśród min.19 osób spośród 80 osób z grupy docelowej, podjęcie zatrudnienia przez min. 25 osób z grupy docelowej, oraz uzyskanie kwalifikacji przez min. 30 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na obszarach poniżej progu defaworyzacji województwa mazowieckiego, dzięki kompleksowemu wsparciu w postaci usług aktywnej integracji w projekcie w postaci: IPD, poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe, staże zawodowe w okresie 1.III.2019-30.IV.2020.

Grupa docelowa:

Projekt jest skierowany do 80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj.:

  • osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dn.12.III.2004 o pomocy społecznej/kwalifikujące się do objęcia pomocą społeczną,
  • osoby niepełnosprawne – minimum 15% uczestników projektu,
  • osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy zgodnie z ustawą z 20.IV.2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – minimum 15% uczestników projektu,
  • osoby korzystające z PO PŻ – minimum 10% uczestników projektu.
Projekt skierowany jest wyłącznie do osób zamieszkujących na obszarach wiejskich poniżej progu defaworyzacji, 90% uczestników projektu to osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia, 10% uczestników projektu to osoby z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności.

Działania w projekcie:

W ramach projektu zostaną podjęte zadania:

  1. identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów UP,
  2. poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne,
  3. pośrednictwo pracy,
  4. Szkolenia,
  5. Staże zawodowe.

Zapytania ofertowe:

Wynajem sal - zapytanie ofertowe z dn. 2.10.2018 .zip

Do góry ⤴

Kontakt


GD Partner Spółka z o.o.
sp. komandytowa

ul. Małachowskiego 10A/c,
61-129 Poznań


NIP 607007919
REGON 302075040

biuro@gd-partner.com