A A A A
A- A+ |A|
Unia Europejska - Europejski fundusz społeczny

Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Z bierności do aktywności!

O projekcie

NR PROJEKTU: RPLD.09.01.01-10-C075/16
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 919 824,70 PLN
DOFINANSOWANIE: 873 833,46
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 781 851,00 PLN
WKŁAD WŁASNY: 45 991,24

Cel projektu:

CEL: PODWYŻSZONY POZIOM AKTYWNOŚCI SPOŁ.-ZAWOD.WŚRÓD MIN 56% OS.Z GD ORAZ ZWIĘKSZONA ZDOLNOŚĆ DO PODJ.ZATRUDN.WŚRÓD 70 OS.ZAGROŻON.UBÓSTWEM LUB WYKL.SPOŁ.,ZAMIESZKUJĄC.NA OBSZ.WŁ,DZIĘKI KOMPLEKSOW.WSPARCIU W POSTACI USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI W PROJ.W OKR.1.IX.2017-31.V.2019.

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do osób z województwa dolnośląskiego - os. fizycznych, które zamieszkują na obszarze woj. dolnośląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, które spełniają łącznie następujące kryteria:
Struktura grupy docelowej:

 • osoby bezrobotne - 80%
 • osoby bierne zawodowo - 20%
 • osoby długotrwale bezrobotne - min. 35%
 • osoby z niepełnosprawnościami - min. 5%
 • osoby o niskich kwalifikacjach - min. 40%
 • kobiety stanowić będą min. 60%
 • uczestnikami projektu będą w co najmniej 60%
 • osoby zamieszkujące w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego obszary wiejskie
 • mieszkańcy obszarów objętych programami rewitalizacji będą stanowili co najmniej 50% uczestników projektu

Planowane działania:

Dla każdego uczestnika projektu zostanie przedstawiona konkretna oferta aktywizacji zawodowej/szkoleniowej poprzedzona analizą umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych - IPD. Wszyscy UP wezmą udział w:

 • grupowym poradnictwie psychologicznym i psychospołecznym – 70 UP
 • pośrednictwie pracy, poradnictwie zawodowym – 70 UP
 • trening kompetencji i umiejętności społecznych – 50 UP
 • szkoleniach – 49 UP (60-120h)
 • trzymiesięcznych stażach zawodowych – 48 UP
Na zakończenie udziału w szkoleniach zawodowych uczestnicy wezmą udział w egzaminach, które będą miały na celu uzyskanie certyfikatów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności zawodowe, co przyczyni się do zwiększenia szans na zatrudnienie uczestników projektu.

Planowane efekty

 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu min 49 osób,
 • Uzyskanie kwalifikacji po zakończeniu udziału w projekcie przez min 25 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • Objęcie Identyfikacją potrzeb 70 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • Objęcie poradnictwem psychologicznym i psychospołecznym 70 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • Objęcie pośrednictwem pracy 70 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • Objęcie szkoleniem zawodowym 49 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • Objęcie treningiem kompetencji i umiejętności społecznych 50 osób
 • Objęcie stażami zawodowymi 48 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Dokumentacja rekrutacyjna:

Dokumentacja rekrutacyjna .zip

Harmonogramy wsparcia:

Harmonogramy wsparcia .zip

Do góry ⤴

Kontakt


GD Partner Spółka z o.o.
sp. komandytowa

ul. Małachowskiego 10A/c,
61-129 Poznań


NIP 607007919
REGON 302075040

biuro@gd-partner.com