A A A A
A- A+ |A|
Unia Europejska - Europejski fundusz społeczny

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Zaktywizowany – Zatrudniony

O projekcie

NR PROJEKTU: RPDS.08.02.00-IP.02-02-315/18
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 993 950,15 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 944 122,15 PLN

Projekt realizowany jest od 01 października 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. na terenie województwa dolnośląskiego.
Biuro Projektu mieści się przy ul. Piastowska 20 pok. 8, 59-220 Legnica, e-mail: biurolegnica@gd-partner.com, tel.: 608710340

Cel projektu:

Celem Projektu jest wzrost aktywności zawodowej u 120 osób (72 kobiet, 48 mężczyzn) w wieku powyżej 30 lat , w tym 6 osób z niepełnosprawnościami, zamieszkałych na terenie województwa dolnośląskiego (w tym 60 osób na obszarach objętych programami rewitalizacji oraz 72 osoby zamieszkujące na terenach wiejskich), bez pracy (24 osoby bierne zawodowo i 96 osób bezrobotnych, w tym 34 osób długotrwale bezrobotnych), poprzez identyfikację potrzeb, poradnictwo zawodowe, szkolenia, staże oraz pośrednictwo pracy realizowane w okresie 01.10.2019 r. – 31.12.2020 r.

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do osób z województwa dolnośląskiego - os. fizycznych, które zamieszkują na obszarze woj. dolnośląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, które spełniają łącznie następujące kryteria:
Struktura grupy docelowej:

 • osoby bezrobotne - 80%
 • osoby bierne zawodowo - 20%
 • osoby długotrwale bezrobotne - min. 35%
 • osoby z niepełnosprawnościami - min. 5%
 • osoby o niskich kwalifikacjach - min. 40%
 • kobiety stanowić będą min. 60%
 • uczestnikami projektu będą w co najmniej 60%
 • osoby zamieszkujące w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego obszary wiejskie
 • mieszkańcy obszarów objętych programami rewitalizacji będą stanowili co najmniej 50% uczestników projektu

Rezultaty projektu to m.in.:

 • Liczba osób które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – min.60 os.
 • Liczba osób które podjęły zatrudnienie w wyniku realizacji projektu -min.49 os.

Działania w projekcie:

Zadania realizowane w projekcie:

 1. tworzenie indywidualnego planu działania,
 2. pośrednictwo pracy,
 3. szkolenia zawodowe,
 4. staże zawodowe.

Dokumentacja rekrutacyjna:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie .doc
Dokumentacja rekrutacyjna .zip
Dokumentacja stażowa .zip

Do góry ⤴

Kontakt


GD Partner Spółka z o.o.
sp. komandytowa

ul. Małachowskiego 10A/c,
61-129 Poznań


NIP 607007919
REGON 302075040

biuro@gd-partner.com