A A A A
A- A+ |A|
Unia Europejska - Europejski fundusz społeczny

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2010

Zatrudniony na Mazowieckim Rynku Pracy

O projekcie

NR PROJEKTU: RPMA.09.01.00-14-a814/18
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 999 432,20 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 799 545,76 PLN

Cel projektu:

Poprawa zdolności do uzyskania zatrudnienia przez 52 osoby z grupy docelowej oraz uzyskanie kwalifikacji przez min. 56 osób dorosłych wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym i zjawiskiem ubóstwa z powiatu płońskiego, ostrołęckiego, białobrzeskiego, płockiego oraz mławskiego do 31.03.2020 r.

Grupa docelowa:

Projekt jest skierowany do 80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj.:

  • osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dn.12.III.2004 o pomocy społecznej/kwalifikujące się do objęcia pomocą społeczną;
  • osoby niepełnosprawne – minimum 15% uczestników projektu;
  • osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy zgodnie z ustawą z 20.IV.2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – minimum 20% uczestników projektu;
  • osoby korzystające z PO PŻ – minimum 10% uczestników projektu.
Projekt skierowany jest wyłącznie do osób zamieszkujących na obszarach wiejskich poniżej progu defaworyzacji, 100% uczestników projektu to osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia i minimum 10% uczestników projektu to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Działania w projekcie:

W ramach projektu zostaną podjęte zadania:

  1. identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów UP;
  2. poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne;
  3. pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe;
  4. Szkolenia
  5. Staże zawodowe

Zapytania ofertowe:

Wynajem sal - zapytanie ofertowe z dn. 20.03.2019 .zip

Do góry ⤴

Kontakt


GD Partner Spółka z o.o.
sp. komandytowa

ul. Małachowskiego 10A/c,
61-129 Poznań


NIP 607007919
REGON 302075040

biuro@gd-partner.com