A A A A
A- A+ |A|
Unia Europejska - Europejski fundusz społeczny

Zdobywam kwalifikacje – zdobywam pracę!

O projekcie

NR PROJEKTU: POWR.01.02.01-02-0169/16
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 977 203,52 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1 666 387,13 PLN

Cel projektu:

Celem projektu jest wzrost aktywności edukacyjnej, zawodowej i społecznej u 120 osób (72 kobiety, 48 mężczyzn) w wieku 15-29 lat, zamieszkałych na terenie powiatów: górowskiego, lwóweckiego, wałbrzyskiego i złotoryjskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), bez pracy, nieuczestniczących w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), poprzez identyfikację potrzeb, poradnictwo zawodowe, szkolenia, staże oraz pośrednictwo pracy realizowane w okresie 01.01.2017 r. – 31.08.2018 r.

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do osób, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 • są w wieku 15-29 lat ,
 • zamieszkują w województwie dolnośląskim, na terenie powiatów: górowskiego, lwóweckiego, wałbrzyskiego i złotoryjskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego),
 • pozostają bez pracy (osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w rejestrach Urzędów Pracy, w tym osoby długotrwale bezrobotne),
 • nie uczestniczą w kształceniu (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
 • nie uczestniczą w szkoleniu (tj. w okresie ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych).

Do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostanie 120 osób (72 kobiety i 48 mężczyzn), w tym:

 • minimum 72 osoby (43 kobiety, 29 mężczyzn) bierne zawodowo,
 • minimum 48 osób (30 kobiet, 18 mężczyzn) bezrobotnych niezarejestrowanych w rejestrach Urzędów Pracy, w tym minimum 9 osób (6 kobiet, 3 mężczyzn) długotrwale bezrobotnych,
 • minimum 16 osób (10 kobiet, 6 mężczyzn) z niepełnosprawnościami,
 • minimum 36 osób (22 kobiety, 14 mężczyzn) o niskich kwalifikacjach,
 • minimum 48 osób (29 kobiet, 19 mężczyzn) zamieszkujących na obszarach wiejskich.

Zadania realizowane w projekcie:

 1. BloK “móJ INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA – ipd” (Poradnictwo zawodowe)
 2. blok POŚREDNICTWO PRACY
 3. BLOK “MÓJ WARSZTAT UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNO-zAWODOWYCH” (indywidualne poradnictwo zawodowe dla niepełnosprawnych uczestników/ uczestniczek projektu)
 4. BLOK SZKOLENIA ZAWODOWE “SZYTE NA MIARĘ”
 5. BLOK “PRAKTYKA CZYNI MISTRZA!” (staże zawodowe)

Dokument rekrutacyjne:

Pobierz wszystkie dokumenty rekrutacyjne .zip

Do góry ⤴

Kontakt


BIURO PROJEKTOWE
ul. Jawornicka 8 Lok. 402
60-161 Poznań

Tel: 608-710-890
Tel: 608-710-780

SIEDZIBA
GD PARTNER Spółka z o.o. Sp. komandytowa
ul. Siłaczki 3/9 Lok. 228
02-495 Warszawa

NIP 6070079719
REGON 302075040

biuropoznan@doradztwoeuropejskie.com